ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε την επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , εγγράφων που πολλές φορές είναι προς κατάθεση σε διαγωνισμούς δημοσίου – ΑΣΕΠ , καθώς λανθασμένη επικύρωση ελοχεύει τον κίνδυνο της μη αποδοχής του εγγράφου από τον αρμόδιο φορέα με τις δυσμενείς επιπτώσεις που ακολουθούν και τον αποκλεισμό των  υποψηφίων από τους διαγωνισμούς( ιδίως του ΑΣΕΠ).