ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

Η αποποίηση κληρονομιάς είναι μια απλή διαδικασία που γίνεται ενώπιον της γραμματείας του Ειρηνοδικείου που είχε την τελευταία  κατοικία του ο θανών μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών από το χρονικό σημείο που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή της κληρονομιάς και τον λόγο της.Σε αντίθεση με την αποδοχή η αποποίηση γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου.Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης αυτή δημοσιεύεται επίσης στο Ειρηνοδικείο του τόπου που είχε την τελευταία κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ο διαθέτης ή του τόπου που έχει τη διαμονή του  ο κάτοχος της διαθήκης (π.χ ο Συμβολαιογράφος στον οποίο έχει κατατεθεί ή αυτός στον οποίο έχει δοθεί η διαθήκη για να την φυλάσσει ).Στην διαδικασία της αποδοχής της κληρονομιάς και της εν τοις πράγμασι απόκτησης της από τον κληρονόμο πολλές φορές είναι απαραίτητη και η έκδοση κληρονομητηρίου. Το κληρονομητήριο εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του θανόντος και είναι το έγγραφο που πιστοποιεί κυρίως ποιοι είναι μοναδικοί κληρονόμοι του θανόντος έτσι ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το κληρονομικό τους δικαίωμα.H διαδικασία για την έκδοση του απαιτεί εκτός από το δικόγραφο της αίτησης το οποίο αναρτάται στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου που είναι αρμόδιο για δέκα ημέρες και τα εξής έγγραφα:

Α) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο (Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος είναι πριν τη 01-03-2013).
 Β) Πιστοποιητικό μη αποποίησης του επίδικου δικαιώματος από το Ειρηνοδικείο (Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος είναι πριν τη 01-03-2013).
 Γ) Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών
 Δ) Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο.
 Ε) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
ΣΤ) Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών του θανόντος.
 Μετά την έκδοση και την προσκόμιση  των ως άνω δικαιολογητικών αυτά σχετίζονται με το φάκελο της αίτησης χρεώνονται σε Ειρηνοδίκη ο οποίος εκδίδει την διάταξη του κληρονομητηρίου. Με την πάροδο είκοσι ημερών από την δημοσίευση της διάταξης χορηγείται πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το τμήμα ένδικων μέσων και εκδίδεται το πιστοποιητικό του κληρονομητηρίου.