ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4055/2012 η διαδικασία για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου προκειμένου να επιτευχθεί η έξωση του δύστροπου μισθωτή που δεν πληρώνει τα ενοίκια έγινε πιο σύντομη και πιο αποτελεσματική κυρίως ως προς την δυνατότητα σώρευσης του αιτήματος για την απόδοση και των οφειλόμενων ενοικίων. Παράλληλα με την διαταγή απόδοσης του μισθίου υπάρχει και η δυνατότητα έγερσης αγωγής η οποία ωστόσο είναι αρκετά χρονοβόρα σε σχέση με την ανωτέρω διαδικασία.Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις και τα βήματα για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου είναι τα εξής:

  • Αρχικά θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως η έναρξη της μίσθωσης χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει γίνει και έγγραφη ανανέωση της σύμβασης.
  • Θα πρέπει να οφείλονται μισθώματα-ενοίκια.Με την συγκεκριμένη διαδικασία συνεπώς δεν μπορεί να επιτευχθεί έξωση για άλλο λόγο( όπως για παράδειγμα  χρήση του μισθίου για επαγγελματική στέγη ενώ έχει υπογραφεί μισθωτήριο για κατοικία) εκτός αν παράλληλα με αυτόν τον λόγο οφείλονται και μισθώματα.
  • Έπειτα κοινοποιείται έγγραφη όχληση του εκμισθωτή προς τον μισθωτή με δικαστικό επιμελητή με την οποία  ο τελευταίος καλείται να καταβάλει το ποσό που οφείλεται μέσα σε προθεσμία 15 δεκαπέντε ημερών.
  • Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού από τον μισθωτή κατατίθεται το δικόγραφο για την έκδοση της διαταγής απόδοσης μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο η οποία εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Στην συνέχεια ακολουθεί η επίδοση της διαταγής στο μισθωτή που τον καλεί να αποδώσει το μίσθιο καθώς και τα οφειλόμενα μισθώματα.

Από την πλευρά του ο μισθωτής έχει την δυνατότητα να ανακόψει την διαδικασία πληρώνοντας το ποσό των οφειλομένων μισθωμάτων μέσα στο χρονικό περιθώριο τον 15 δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της εξώδικου δηλώσεως του μισθωτή ή αν δεν το πράξει αυτό να προσβάλει την ίδια την διαταγή απόδοσης μισθίου  με ανακοπή και συγκεκριμένα για λόγους σχετικούς με τις προϋποθέσεις έκδοσης της και τήρησης της δικονομικής διαδικασίας.